Stationsgebied oost: Over & Sluiten!

Standpunt Dorpsbelangen tijdens raadsvergadering 25 januari 2011 Stationsgebied Oost

In september 2010 heeft DB aangegeven vanaf het begin tegen dit plan te zijn.
De uitgangspunten waren toen en zijn nog steeds:

  • Veiligheid/ bereikbaarheid station optimaliseren
  • Verfraaiing stationsplein

Verfraaiing stationsplein heeft niets te maken met deze bouwplannen in de uiterwaarden.
Om die redenen is DB  steeds tegen deze plannen geweest.
Grootschalige woningbouw past gewoonweg niet in dit gebied en een meer kleinschalig plan wel.

In september 2010 hebben wij herhaald aangegeven al jaren zeer ontevreden te zijn met de procesgang rondom dit plan en dan drukken we ons nog “netjes” uit.
We zijn dan ook zeer content dat de rekenkamercommissie toegestemd heeft deze procesgang betreffende gang van zaken rondom dit plan kritisch te onderzoeken.
We zien haar bevindingen dan ook met verlangen tegemoet!

Wat wij helemaal niet begrijpen is dat er op 29 oktober 2008 een raadsbesluit is genomen. Het vorig college had reeds in 2009 een beslissing over dit plan kunnen nemen.
De stemverhouding was destijds:16 coalitie en 5 oppositie.
Was het verkiezingsangst om dit niet te doen? Waarom wel op 2 maart 2010, een dag voor de verkiezingen een overeenkomst tekenen?!
De nieuw aangestelde wethouders kwamen door deze streek al direct in een spagaat terecht en konden, conform de getekende samenwerkingsovereenkomst,
niet anders dan dit voorstel in de raad brengen.

In de geest van het amendement van 28 september 2010 zijn door het college samen met DURA alternatieven verkend. Deze alternatieven zijn blijkbaar onvoldoende basis waardoor
Dura Vermeer niet bereid is af te wijken van de samenwerkingsovereenkomst van 2 maart 2010.
Dura Vermeer wil bouwen, en wel binnen een door haar geëist tijdsbestek. De aanvang moet liggen  in 2011 waardoor het amendement en dus verdere onderhandelingen geen zin
meer hadden en volgens ons nu ook niet meer hebben!
Bouwen in 2011 lukt slechts in beperkte mate op de beschikbare gronden. De eventuele compensatiegronden komen pas op een later moment beschikbaar.

Gezien de economische crisis en sterk stagnerende bouw toch een reële optie om hiermee serieus naar te kijken, zo hoopten wij.
Sterker nog de afnemende vraag naar woningen is een onvoorziene omstandigheid waardoor DURA naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van
de huidige overeenkomst niet mag verwachten.
Niets is echter minder waar, want DURA bleef volharden en eiste van het college dat er volledig gestart moest kunnen worden in 2011 of anders de gemeente
alsnog in gebreke zou stellen.
Dorpsbelangen laat zich echter op geen enkele wijze gijzelen of bang maken en zal haar eerder ingenomen standpunt dan ook niet herzien!
Toch zetten wij vraagtekens bij het feit of Dura wel zo snel wil bouwen, want gelezen de overeenkomst blijkt dit namelijk nergens uit en lopen we het gevaar een bouwput
te creëren voor vele, vele jaren rondom het station wanneer het plan nu zou worden goedgekeurd. Zeker in een tijd dat huizenbouw stagneert en zelfs bouwprojecten worden
stilgelegd zou DURA minder star moeten zijn.

Tot slothet college kan niet anders dan dit voorstel opnieuw aan de raad aanbieden en ook zij staan met de rug tegen de muur net als wij nu.
Wij respecteren dan ook ieders beslissing zowel van de coalitie –  als oppositiepartijen.
Ieder individueel raadslid kan al zo bij hoofdelijke stemming zijn of haar stem vrij van ruggespraak uitbrengen.
Ook dit past in de huidige nieuwe bestuurscultuur!