Duurzaamheid

Onze gemeente West Betuwe heeft duurzaamheid hoog op haar agenda gezet. In 2030 is het streven om energieneutraal te zijn. Deze uitdaging kan wat Dorpsbelangen alleen volbracht worden door inspanningen van zowel de gemeente in zijn geheel als de inwoners in de kernen zelf.

Gebouwen en producten gemeente
Allereerst kan de gemeente zelf het verschil maken, de gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld door te investeren in het klimaatneutraal maken van gemeenschappelijke gebouwen. Er is al veel gedaan om gebouwen van de gemeente beter te isoleren en zonnepanelen aan te brengen, maar we zijn er nog lang niet. Denk bijvoorbeeld aan de verduurzaming van schoolgebouwen en dorpshuizen. Ook door bij het inkopen van diensten en goederen eisen te stellen aan de duurzaamheid van de bedrijven met wie de gemeente zaken doet, kunnen bedrijven worden verleid om duurzaam te werken.

Betrokkenheid en initiatief inwoners
De doelstelling om in 2030 als gemeente energieneutraal te zijn is heel erg ambitieus. Het vraagt aan de ene kant dat we spoedmaatregelen moeten nemen om meer energie te besparen en op te wekken, maar aan de andere kant vindt Dorpsbelangen dat er zeker geen haastige spoed moet zijn… U kent het spreekwoord. Wat Dorpsbelangen betreft dient de gemeente in de eerste plaats per project altijd uiterst kritisch te kijken naar de haalbaarheid, kosten, rendement en vooral de draagvlak onder de inwoners. Onze inwoners moeten er te allen tijde tijdig en goed bij betrokken worden. Opleggen of doordrukken werkt averechts en werken wij niet aan mee! Daarnaast willen wij als partij dat ieder raadsvoorstel een duurzaamheidparagraaf kent. Op die manier kan iedereen volgen wat de inzet van de gemeente op divers gebied is. Dorpsbelangen ziet ook liever een ‘omgekeerde’ ontwikkeling ontstaan, dat het initiatief om te verduurzamen vanuit inwoners zelf komt. En, niet alleen de individuele inwoners ook hele kernen kunnen, bijvoorbeeld middels leefbaarheidsinitiatieven of dorps- en wijkplannen, bijdragen leveren. Dit kan bijvoorbeeld door gezamenlijk de voorzieningen in en rond de kern te verduurzamen, collectieve inkoop te realiseren en gebiedseigen biodiversiteit (onder andere waardplanten en bijen). Wij willen dan ook inzetten op proactiviteit onder ambtenaren en duurzaamheidsinstanties (als ‘de Knop’), die burgerinitiatief voor duurzame energie stimuleren en faciliteren.

'Windmolens' versus alternatieven
Wat Dorpsbelangen betreft komen er geenextra windmolens meer in West Betuwe. Met de komst van 14 windmolens in de voormalige gemeenten Geldermalsen/Neerijnen en een groot zonnepark bij de AVRI heeft onze gemeente al een behoorlijke inspanning geleverd. Ook willen wij duidelijk geen schaliegaswinning en/of biomassacentrale in gemeente West Betuwe. Dorpsbelangen wil dat de gemeente volle focus heeft op het eerst spoedig benutten van kansen en mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld:

Circulaire economie: afval
Dorpsbelangen is er een voorstander van om ‘circulaire economie’ bevorderen; het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de gemeente. Er zijn diverse manieren om hier invulling aan te geven, bijvoorbeeld het hergebruik van regenwater, grondstoffen uit afval. Dorpsbelangen vindt echter wel dat afvalscheiding moet lonen (onderzoek nascheiding/benchmark) en hecht ook hierbij waarde aan ‘afspraak is afspraak’. Ongekende tariefsverhogingen zijn niet acceptabel. We staan open voor een goede benchmark. En, wij willen mensen stimuleren om afval te scheiden door dit zo gemakkelijk mogelijk te maken. De invoering van ondergrondse containers is een genomen besluit in 2017, maar wij willen er nadrukkelijk op toezien dat deze echt overal op maximaal 250 meter geplaatst worden, toegankelijk zijn voor alle doelgroepen en daarbij ook zo goed mogelijk in het straatbeeld passen. Daarnaast wil Dorpsbelangen maatwerk maatregelen voor gebruikers van incontinentieproducten (luiers/pampers/etc).

Gasloos bouwen
Als een (bestaande) woonwijk van het aardgas af gaat en er keuzes gemaakt moeten worden voor alternatieven, zoals warmtepompen in combinatie met zonnepanelen, moeten bewoners serieus worden betrokken. Gemeenten moeten hier uiterlijk in 2021duidelijkheid over geven. Dorpsbelangen vindt het belangrijk dat de rekening van de energietransitie niet eenzijdig wordt neergelegd bij huishoudens. De energietransitie moet voor alle inwoners haalbaar en betaalbaar zijn. Bij nieuwbouw vinden wij dat we wel moeten streven naar nul-op-de-meter bouwen, zowel (sociale-) huur als koop.

Samenvatting:

 Klik hier voor 'Economie,ondernemen en werken'…