Grote vraagtekens bij afsluiting A. Kraalweg in Beesd

Maandag 8 oktober 2018 jl. nam Dorpsbelangen kennis van het collegebesluit om de A. Kraalweg te Beesd definitief af te sluiten voor al het verkeer, behoudens (brom)fietsers en voetgangers. Dorpsbelangen heeft bij dit collegebesluit sterk de indruk dat dit onvoldoende gefundeerd is mede vanuit een breder perspectief bezien. In hoeverre is bij dit besluit rekening gehouden met de impact op de omgeving, breder dan alleen de aanwonenden van de A. Kraalweg. Deze weg is voor inwoners van het dorp Rhenoy de kortste route naar o.a. de oprit A2 en het station van Beesd. Dit betreft dus geen sluipverkeer maar juist ook bestemmingsverkeer van en naar Rhenoy. Om de A2 en het station te bereiken moet men nu, na deze afsluiting, via de Doctor A. Kuyperweg en Schuttersweg naar deze bestemmingen. Daarom heeft de fractie van Dorpsbelangen middels officiële schriftelijke ‘artikel 33-vragen’*onderstaande urgente vragen aan het college gesteld:

  1. De Communicatie Commissie Rhenoy (overlegorgaan vanuit het dorp met gemeente) heeft bovenstaande de afgelopen jaren uitvoerig besproken met de dorpsambtenaar en de wethouder. Afspraak was dat zij over mogelijke ontwikkelingen (ruimschoots van tevoren) geïnformeerd zouden worden/blijven. Dit blijkt niet het geval te zijn. In hoeverre is dit gebeurd en wat zijn de concrete afspraken met de CCRh omtrent deze afsluiting en dus gevolgen voor dat dorp?
  2. In hoeverre is bij deze afsluiting rekening gehouden met hoe het dorp Rhenoy ontsloten wordt richting de A2 en het station, uitgaande van een meest directe, en minst overlast gevende, route?
  3. In hoeverre wordt het probleem van scheurvorming (en verzakking) van het asfalt nu verplaatst naar de Schuttersweg? Deze weg schijnt vergelijkbaar te zijn op deze punten.
  4. Welk effect gaat het verkeer dat nu moet omrijden richting Rhenoy hebben op het heersende problematische sluipverkeer binnen Beesd over de Parkweg – Schuttersweg – Doctor A. Kuyperweg (toename van verkeersbewegingen daar)?
  5. Welk effect heeft het omrijden van het gemeten aantal verkeerstellingen op het milieu?
  6. Welk effect (in extra tijd) gaat het omrijden voor ambulances hebben, komende met spoed vanuit Rhenoy richting A2/ziekenhuis Nieuwegein (graag duidelijk aangeven wat de consequenties zijn voor de aanrijdtijd van ambulances richting A2 met bestemming ziekenhuis Nieuwegein).
  7. In hoeverre is de oplossing overwogen om de A. Kraalweg (eerst) alleen voor (zwaar) vrachtverkeer af te sluiten en het effect hiervan te beoordelen?
  8. Dorpsbelangen wil op korte termijn nieuwbouw in Beesd realiseren onder andere met als mogelijke optie de Garstkampen (jarenlang beoogde locatie langs de Schuttersweg – Doctor A. Kuyperweg). In hoeverre is hier rekening mee gehouden, nu er extra verkeer via de Schuttersweg en Doctor A. Kuyperweg richting station en A2 geleid wordt? En als er (nog) geen rekening mee wordt gehouden, dan graag uitleg welke impact de mogelijke ontwikkeling van de Garstkampen op termijn kan hebben op het huidige besluit.


Namens de fractie Dorpsbelangen

Rutger van Stappershoef, Raadslid

*Als onderdeel van hun taak om het college te controleren, kunnen raadsleden schriftelijke vragen stellen aan het college. Dit recht is vastgelegd in artikel 33 van het Reglement van Orde van de raad, vandaar dat ook wel over art. 33-vragen wordt gesproken. De vragen worden binnen 30 dagen door het college beantwoord.