Algemene beschouwingen: Elk einde is een nieuw begin!

Op donderdagavond 9 november lag in de gemeenteraad van Geldermalsen ter besluitvorming de begroting 2018 voor.

Met deze laatste begroting 2018 van de gemeente Geldermalsen maakt deze begroting op z’n minst voor ons toch een beetje bijzonder. Dat wordt nog eens extra geaccentueerd nu onze burgemeester De Vries afgelopen week haar vertrek heeft aangekondigd. Ook voor haar dus de allerlaatste begroting vlak voor haar vertrek naar Etten-Leur en voor ons als raad de allerlaatste op weg naar de nieuwe gemeente West Betuwe.
Heel spannend is deze begroting niet, maar de gezamenlijke weg naar de fusiedatum West Betuwe per 1 januari 2019 des te meer.
Wanneer we kort terugblikken op ons coalitieakkoord “samen voor elkaar” 2014 dan kunnen we gerust stellen dat er veel is bereikt en dat een stabiel en evenwichtig college hier consequent uitvoering aan heeft gegeven, hartelijk dank daarvoor!! Enkele voorbeelden zijn: dorpswethouder, dorpsplannen en sinds kort dorpsambtenaren, kunstgrasvelden en stappen op het gebied van duurzaamheid en niet te vergeten de opstap naar een meer persoonlijke dienstverlening oftewel “de gemeente komt naar u toe”.
Ook konden dankzij de positieve financiële resultaten veel mooie leefbaarheidinitiatieven worden gehonoreerd met daarnaast geen OZB verhoging in 2017, als nu ook niet in 2018. Zoals genoegzaam bekend steunen wij als lokale partij minima, chronisch zieken, mantelzorgers & vrijwilligers. Het doet ons dan ook bijzonder goed dat wij als raad gezamenlijk gekozen hebben voor een nog socialer gemeentelijk gezicht met een nog ruimhartiger beleid.

Natuurlijk blijven er altijd nog wel zaken te wensen over maar ook die passeren de komende maanden de revue zoals valt op te maken uit de Lange Termijn Agenda.

Ten aanzien de voorliggende begroting stippen wij graag per programma enkele zaken aan.

Programma 1: Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie

 • Verbonden Partijen: ondanks dat we gezamenlijk het herindelingsontwerp in juni hebben vastgesteld kan het geen kwaad om straks in de gemeente West Betuwe een aantal verbonden partijen opnieuw tegen het licht te houden. Zeker wanneer je bedenkt dat van de 6,7 mln overhead onze bijdrage als gemeente Geldermalsen 3,1 mln is. Bezinning is dan goed zeker wanneer je groter en wellicht tegen die tijd ook weer wijzer bent geworden. Voorlopig gaan we eerst maar eens dit meer in overeenstemming brengen in West Betuwe verband.
 • Bidbook West Betuwe. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de totstandkoming van het Bidbook West Betuwe. Als lokale partij zullen wij dit proces nauwgezet volgen om straks te kunnen beoordelen of onze inwoners uit de 26 kernen zich hier ook in herkennen op basis van de opgehaalde input tijdens onze dorps/stadsbezoeken of aan de hand van dorpsplannen. Het Bidbook zien wij dan ook als leidraad voor de nieuwe gemeenteraad West Betuwe.
 • Helaas vinden wij in deze begroting weinig tot niets terug over veilige fietsroutes m.b.t. diverse onveilige plekken binnen onze gemeente en daarom later een motie.


Programma 2
: Wonen, werken en bedrijven

 • Gelukkig trekt de economie weer aan en zien wij om ons heen dat de vraag naar betaalbare woningbouw fors toeneemt. Aangezien wij als gemeente daar tevens wel bij varen en zeker nu er iets meer gebouwd mag worden is onze oproep aan het college om zeer snel –liefst morgen– te starten met bouwen van vraaggerichte woningen, waarbij er nadrukkelijk gekeken moet worden naar de behoefte in al onze kernen. Daarnaast zouden wij graag zien dat er meer duidelijkheid komt omtrent De Garstkampen in Beesd aangezien dit nog steeds enorm leeft onder de inwoners. De recente enquête vanuit Beesd voor Elkaar heeft aangetoond dat het woningtekort in Beesd wel degelijk zorgwekkend is.
 • Ondanks dat de omgevingswet opnieuw is uitgesteld ziet onze fractie graag dat wij als gemeente vanaf nu al vast gaan denken & handelen in de geest van die nieuwe omgevingswet waar mogelijk en niet af te wachten tot het formele moment daar is. Zowel onze ondernemers als inwoners hebben hier ernstig behoefte aan.
 • Wij realiseren ons terdege dat het heel ambitieus is om in 2030 Energieneutraal te zijn als nieuwe gemeente. In dit kader vragen wij ons college nadrukkelijk meer gebruik te maken van burgerkracht en gezamenlijk met schoolbesturen, verenigingen en dorpshuizen te investeren in verduurzaming. Ook het gunstig afsluiten van een gemeentelijke duurzaamheidlening past hier naar onze mening prima bij!
 • Centrumgebied Geldermalsen. Wij juichen het vernieuwen van de Geldersestraat in Geldermalsen zeer toe maar wachten de toekomstplannen m.b.t. de jachthaven en Lingepark met belangstelling af want dat gaat immers om heel andere bedragen.


Programma 3
: Leefbaarheid, welzijn en zorg

 • Gevraagd wordt hier 14.500 Euro structureel per jaar. Ondanks de gestelde ambitie hier blijft het aantal deelnemers nog achter bij de verwachtingen. Hoe en op welke wijze denkt het college dit tij te kunnen keren is onze vraag?


Programma 4:
Landschap, verkeer en openbare ruimte

 • Beleid & beheerplan Begraafplaatsen. Onze partij ontvangt regelmatig signalen van inwoners op het gebied van zowel tarieven als onderhoud. Wij zouden daarom graag zien dat nog voordat er weer 65K wordt uitgegeven voor een nieuw beleidsplan hier een beeldvormende avond in West Betuwe verband aan vooraf gaat met belanghebbenden binnen onze gemeente. Het is immers niet alleen een complex maar tevens een beladen onderwerp zoals u weet.


Programma 5
: Financiering en algemene dekkingsmiddelen

 • De vernieuwing van het BBV ( besluit begroting en verantwoording gemeente) is een zeer goede stap in meer transparantie binnen de begroting. De controlerende taak van de raad is hierbij zeker gebaat. De verdere toerekening van de overheadkosten vanaf de begroting 2019 juichen wij van harte toe. De nieuwe voorschriften binnen het BBV voor activering van investeringen in de openbare ruimte en met maatschappelijk nut leiden tot meer transparantie binnen de balans. Dit sluit tevens aan met hetgeen binnen het jaarrekeningrecht bij commerciële ondernemingen gebruikelijk is.
 • b.t. de woonlasten binnen onze gemeente merken wij op dat deze 30 tot 35% hoger liggen dan het gemiddelde in Nederland. Dit is deels verklaarbaar door de ca. 28% gemiddeld hogere WOZ waarde t.o.v. geheel Nederland. De hoge bruto woonlasten (Geldermalsen staat op rangnummer 381 van de 398) t.o.v. de buurgemeentes Tiel en Culemborg (resp. 68 en 173), maar ook onze nieuwe partners Lingewaal en Neerijnen (314 en 350) baart ons wel wat zorgen.

 

Nogmaals, Dorpsbelangen is blij met wat we de afgelopen jaren samen al bereikt hebben en wil deze lijn het komende jaar EN in de nieuwe gemeente graag doortrekken. Want ook in de nieuwe gemeente bouw je samen aan resultaat.

Dank u wel voor uw aandacht en onze bijzondere dank aan onze ambtenaren voor het geleverde werk.

 

 

De redactie van Dorpsbelangen zet zich dagelijks actief in om de website actueel te houden. Verschillende fractieleden en andere partijleden zijn dagelijks bezig met het publiceren van de nieuwste ontwikkelingen binnen Dorpsbelangen en/of de gemeente Geldermalsen.